Statistika

Pasqyra financiare te DSA
Te ardhurat
Viti 2016 Vlera (leke)
Viti 2015 Vlera (leke)
Viti 2014 Vlera (leke)
Viti 2013 Vlera (leke)
Te ardhurat nga donacionet
dhe kontributet vullnetare
7,564,708
11,012,346
1,803,150
2,555,270
Te ardhurat nga grantet qeveritare
ose biznesi
7,535,273
3,176,336
2,698,800
2,254,060
Te ardhura nga dhurata ( gifts)
-
1,680,000
-
-
Te ardhura nga shitja e produkteve promocionale
2,181,125
1,966,000
531,500
382,500
Totali
17,281,106
17,834,682
5,033,450
5,191,830
 
Shpenzimet
Viti 2016 Vlera (leke)
Viti 2015 Vlera (leke)
Viti 2014 Vlera (leke)
Viti 2013 Vlera (leke)
Shpenzime Administrative
( paga, qera, utilities, transport etj)
7,637,769
8,809,508
2,429,759
525,878
Shpenzime per Organizim Aktivitetesh
7,617,443
3,987,566
1,254,355
1,115,386
Teprica e fondeve ( ose te tjera)
2,025,894
5,037,608
1,349,336
3,550,566
Totali
17,281,106
17,834,682
5,033,450
5,191,830