Fjalorth i DS

Fjalorth i DS

Term/Shprehje e Gabuar Term/Shprehje e Saktë 
Mongol  Person/fëmijë/ me sindromën Down 
Vuan nga OSE është Viktimë e Sindromës Down  Ka sindromën Down
Një fëmijë/person Down  Një fëmijë/person me sindromën Down ose që ka sindromën Down/ i lindur me sindromën Down 
Me të meta/ i çmendur /budalla Person me aftësi të kufizuara/me veshtirësi në të nxën/me nevoja të veçanta 
Sëmundje/e, i mangut  Çrregullim gjenetik (sqarim: dikush qe ka sindromën Down nuk vuan fizikisht. Sindroma Down nuk është sëmundje) 
Down (si formë e shkurtuar)  SD (si formë e shkurtuar kur të jetë e nevojshme) 

.